Skip to content

Regulamin

Art. 1

1. Konkurs „Pobyt w Miło.Tu i seans w Grocie Solnej  ” organizowany jest przez Miło.Tu Pokoje Gościnne z siedzibą w Łagowie, ul. Podgórna 11 , NIP: 9291006838, zwanymi dalej ORGANIZATOREM.
2. Wpisanie w komentarzu posta konkursowego “Biorę udział” jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treść niniejszego regulaminu.

Art. 2

1. Konkurs „Pobyt w Miło.Tu i seans w Grocie Solnej” przeprowadzony zostanie na terenie całej Polski w okresie 19.11.2018r.- 27.11.2018r.
2. Konkurs „Pobyt w Miło.Tu i seans w Grocie Solnej” nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540).
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany we współpracy z Facebookiem.

Art. 3

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz osób, którym powierzono jakiekolwiek prace w związku z organizowaniem konkursu oraz ich współmałżonków, dzieci i osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowy.
  2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości, a ponadto przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
  3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
  4. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny.
  5. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu .
  6. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.
  7. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 2. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik biorąc udział w konkursie i akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora.
  9. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska zwycięzców Konkursu. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla innych celów marketingowych przesyłając taką zgodę w wiadomości e-mail na adres organizatora konkursu wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w Art. 4 poniżej o treści:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych przez “Miło.Tu” Pokoje Gościnne z siedzibą w Łagowie, ul. Podgórna 11 , w tym w szczególności do przesyłania ofert, informacji o organizowanych konkursach i akcjach promocyjnych. Wyrażenie zgody marketingowej jest dobrowolne.
  10. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane.
 4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art. 4

Zasady konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w terminie od 19.10.2018 r. godz. 00:00:01 do 27.10.2018 r. godz. 23:59:59  komentarza w poście konkursowym “Biorę udział”

 

Zadania:

polubienie strony Miło-Tu

wpisanie w komentarzu do tego postu \”biorę udział\”

udostępnienie tego posta

 

Czas przystąpienia do konkursu 19.10.2018 r. godz. 00:00:01 do 27.10.2018 r. godz. 23:59:59 

Spośród nadesłanych odpowiedzi, komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę. Do zdobycia jest dwudniowy pobyt w pokoju “Aga” oraz 45 minutowy seans w grocie solnej.

 1. Każdy z uczestników może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
  3. Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak i praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia ww. obowiązku, Zgłoszenie nie będzie brało udziału w Konkursie i Komisja Konkursowa będzie uprawniona do wykluczania takich Zgłoszeń z Konkursu.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy treść Zgłoszenia narusza ich prawa autorskie. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestnik.

  5. Do dnia 29.10.2018 r. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora przeprowadzi weryfikację prawidłowości dokonanych zgłoszeń. Do tego dnia spośród nadesłanych propozycji  Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu. Przy wyborze laureata, Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę wybór uczestnika który przystąpi do konkursu w określonym przez Komisję momencie. Powyższe ustalenie zostanie podjęte przed rozpoczęciem konkursu.


  6. Laureat o wygranej nagrodzie i sposobie jej odbioru zostanie powiadomieny przez Organizatora.

 2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana do dnia 29.10.2018 r. stronie internetowej www.milo-tu.pl oraz na fanpage Miło Tu

 3. Nagroda: dwudniowy pobyt w “Miło.Tu” Pokoje Gościnne w pokoju “Aga” oraz 45 minutowy seans w Grocie Solnej.

Wartość pobytu:  195zł

 

 

9. Laureat o wygranych nagrodach i sposobie ich odbioru powiadomiony zostanie przez Organizatora. Z Laureatem Konkursu Organizator będzie kontaktował się poprzez facebooka, zgodnie z danymi wskazanymi przy rejestracji.
10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami podatkowymi.
11. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie równowartości w formie pieniężnej.
12. Nagrody nieodebrane pozostają własnością Organizatora.

Art. 5

1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu. Regulamin jest do wglądu od  17.10.2018 r. na stronie internetowej www.milo-tu.pl
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Art. 6

1. Reklamacje związane z Konkursem winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, pod rygorem nieważności, na adres Organizatora podany w niniejszym Regulaminie nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców.
2. Laureat Konkursu, który nie otrzymał nagrody może złożyć reklamację w terminie 14 dni od wskazanej w Regulaminie daty wydania nagród.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator Konkursu w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji.
4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca. Od ostatecznej decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia Konkursowego przez Uczestników, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji podanych przez Uczestnika Konkursu uniemożliwiające zidentyfikowanie i odnalezienie Zwycięzcy.

Art. 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) oraz w rozumieniu art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926) jest Organizator, który będzie przetwarzał dane do celu prowadzenia konkursu, oraz w przypadku wyrażenia zgody przez uczestników, także do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.
4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Organizatora na adres podany w regulaminie, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”. Odpowiedź na zapytanie jest przesyłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.
5. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każda osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji.
6. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres Organizatora podany w regulaminie, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”.